Ուսումնասիրություններ

Ուսումնասիրություններ

Մեր գործունեության առանցքային ուղղություններից է հանրակրթության բնագավառի խնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացումը: Որևէ հարցի շուրջ նախաձեռնությամբ հանդես գալուց առաջ նախընտրելի ենք համարում տվյալ թեմայի շրջանակում կատարել ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ, ինչը թույլ կտա անելիքները սահմանել առավել հստակ, իսկ գործընթացն իրականացնել առավել նպատակային:

Ուսումնական գործընթացում էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն եվ առաջարկություններ ՀՀ-ում էլեկտրոնային ռեսուրսների հնարավոր ներդրման վերաբերյալ

  Ձեր կարծիքը

  ԴԱՍԱԳՐՔԻՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՁԵՌՆԱՐԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎ ՀՀ-ՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԱՍԱԳՐՔԻՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՁԵՌՆԱՐԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ

  Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների օգտագործման հայեցակարգ, ռազմավարություն և ծրագիր

  Նոր սերնդի դասագրքին, ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջներ և դրանց ստեղծման, գնահատման, երաշխավորման գործիքակազմ:

  Կրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողներին և ուսուցիչներին ինտերնե կապով, գրասալիկներով և կրթական հարթակներով ապահովելու <Ապագան այսօր>ծրագիր:

  Դպրոցի գրադարանի աշխատանքների կանոնակարգման և գրադարանների համահավաք քարտարան (Էլեկտրոնային) ստեղծելու ծրագիր