Մայրենի 3

 Մայրենի 3

   Տեքստ, հիմնական միտք, հերոսներ


 Բառ, բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներ


 Գաղափար գոյականի, բայի, ածականի մասին


   Նախադասություն, կառուցվածքը, տեսակները


 Ժողովրդական մանրապատում ստեղծագործություններ