Մայրենի 2

 Մայրենի 2

   Վանկ, տողադարձ


   Բառ, բառերի տեսակները, կազմությունը


   Գաղափար գոյականի, բայի, ածականի մասին


   Նախադասություն


   Տեքստ, տեքստի կառուցվածքը


  Տառ, այբուբեն


       Հնչյուն, ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ